Một lòng vì đạo, vì dân

Những thành tích đạt được đều xuất phát từ tấm lòng mong muốn giúp đời, giúp đạo, ông Thảo thấy mình hạnh phúc hơn khi nhìn thấy họ đạo và bà con ở địa phương từng ngày thay đổi, có cuộc sống được tốt hơn.