Việt Nam gia nhập Công ước số 88 và Công ước số 159 của ILO

Việt Nam gia nhập Công ước số 88 về tổ chức dịch vụ việc làm và Công ước số 159 về tái thích ứng nghề nghiệp và việc làm cho người khuyết tật của ILO.