Phải nhìn thấy

Tui khoái ông Bộ trưởng (BT) 57 tuổi, xuất thân Bộ đội Cụ Hồ này rồi à nha.