Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế thấp- vì sao ? 

Cập nhật ngày: 25/05/2019 - 10:28

BTN - Thu nhập của người dân còn thấp, nên chi phí mua thẻ BHYT là khoản chi không nhỏ với mỗi gia đình- nhất là các hộ gia đình làm nông nghiệp.

Người dân lãnh thuốc BHYT tại Trung tâm Y tế Châu Thành.

Như tin đã đưa, cách nay ít ngày, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ do Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng uỷ Sở Y tế về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện  công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020 gắn với cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Trong số báo ra ngày 15.5, vì khuôn khổ một bài báo không cho phép, Báo Tây Ninh không thể chuyển tải hết nội dung buổi làm việc. Số báo này xin thông tin tiếp đến bạn đọc đánh giá, kiến nghị của đoàn giám sát để công tác phát triển bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đạt kết quả cao hơn.

Đánh giá về ưu điểm của Đảng uỷ Sở Y tế trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020 gắn với cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhận định, Đảng uỷ Sở Y tế đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện Chương trình hành động số 30 năm 2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020; Chương trình hành động số 131 năm 2018 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Đảng uỷ Sở đã quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực công tác quản lý Nhà nước, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác BHYT. Chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ BHYT và đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống BHYT như cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế, rút ngắn thời gian chờ và tăng sự hài lòng của người bệnh, tăng cường quản lý quỹ theo quy định.

Chủ động phối hợp với các bệnh viện trung ương để thực hiện chuyển giao kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, triển khai nhiều dự án quan trọng của ngành, tham mưu nhiều chính sách, giải pháp phát triển nguồn nhân lực y tế, thực hiện tốt công tác xã hội hoá y tế, chủ động tham mưu Đề án củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động Bệnh viện Đa khoa tỉnh giai đoạn 2018-2020 để làm mô hình điểm nhân rộng ra toàn tỉnh…

Qua triển khai thực hiện, trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực, nhận thức của cấp uỷ, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị được nâng lên, đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 30-CTr/TU của Tỉnh uỷ. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT tăng qua các năm, các cơ quan quản lý nhà nước về BHYT đã chủ động tham mưu thực hiện các chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh hiệu quả.

Tuy nhiên, Đảng uỷ Sở Y tế không xây dựng Nghị quyết chuyên đề thực hiện Chương trình hành động số 30-CTr/TU, năm 2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động số 131-CTr/TU. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chỉ thông qua Ban Giám đốc Sở Y tế. Trong Đảng uỷ chưa có phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng thành viên để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện công tác BHYT.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách chế độ về BHYT chưa đổi mới phương pháp, chưa sâu rộng đến các đối tượng để thấy rõ vai trò, ý nghĩa của BHYT là quan trọng, là trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội, thấy rõ quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi tham gia BHYT, thấy rõ bảo hiểm là sự chia sẻ giữa các thành viên trong xã hội, giữa người bệnh và người không bệnh, nhằm bảo đảm sự công bằng và bền vững của hệ thống BHXH, BHYT- nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cụ thể là, chưa có kế hoạch cụ thể phối hợp với Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, chưa chú trọng trong việc phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong việc vận động tuyên truyền cho đối tượng tham gia BHYT, BHXH. Chưa thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng các địa phương, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện tốt cũng như phê phán, xử lý những đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT của tỉnh còn thấp so với trung bình chung của cả nước.

Tính đến tháng 3.2019, tỷ lệ BHYT toàn dân của tỉnh chỉ đạt 80,7% (cả nước đạt khoảng 87,25%) là một trong những tỉnh có độ bao phủ BHYT thấp trong cả nước. Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về BHYT, Đảng uỷ Sở chưa đề ra giải pháp hiệu quả để phát triển bền vững đối tượng tham gia BHYT- đặc biệt là nhóm hộ gia đình.

Nguyên nhân hạn chế nêu trên, đoàn giám sát nhận định, công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa thực sự quyết liệt trong thực hiện các chính sách, pháp luật về BHYT, nhất là việc vận động các hộ gia đình, học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Hoạt động tuyên truyền về BHYT chưa thực sự có chiều sâu tới từng nhóm đối tượng, có nơi còn mang tính hình thức, chưa làm chuyển đổi được nhận thức của các đối tượng ở vùng nông thôn do đó hiệu quả chưa cao; chưa xây dựng được mạng lưới tuyên truyền viên sâu rộng ở các cộng đồng dân cư.

Thu nhập của người dân còn thấp, nên chi phí mua thẻ BHYT là khoản chi không nhỏ với mỗi gia đình- nhất là các hộ gia đình làm nông nghiệp. Một số người sử dụng lao động, người lao động trong các doanh nghiệp và một bộ phận nhân dân nhận thức chưa đầy đủ về chính sách BHYT, thực thi pháp luật về BHYT chưa nghiêm.

Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT hiệu quả chưa cao; tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHYT cho người lao động ở một số doanh nghiệp vẫn còn phổ biến, xử lý còn chậm, chưa triệt để. Nhận thức của một số chủ sử dụng lao động và người lao động về chính sách BHYT còn hạn chế nên chưa chủ động tham gia BHYT cho người lao động theo hướng dự phòng và tính chia sẻ trong cộng đồng.

Vẫn còn một số doanh nghiệp trốn đóng, đóng không đủ cho lực lượng lao động trong doanh nghiệp, né tránh tham gia BHYT. Số người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện phần lớn là người có bệnh mãn tính và người có nguy cơ mắc bệnh cao. Mức đóng bảo hiểm y tế của các nhóm đối tượng này chưa tương xứng với mức độ gia tăng của chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Ngành Y tế Tây Ninh thiếu bác sĩ và bác sĩ có trình độ chuyên khoa cao, trong khi nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân ngày càng cao, nhiều bệnh nặng vượt quá khả năng điều trị trong tỉnh cần phải chuyển viện để điều trị dẫn đến vượt quỹ khám, chữa bệnh được giao.

Từ thực tế đó, đoàn giám sát kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo Đảng uỷ Sở Y tế phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm nêu trên. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nội dung quan trọng. Cụ thể, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện tốt Chương trình hành động số 30 năm 2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chương trình hành động số 31 năm 2018 của Tỉnh uỷ.

Đẩy mạnh công tác triển khai, tuyên truyền sâu rộng, thay đổi hình thức, phương pháp đa dạng, hiệu quả để người dân hiểu đúng và đủ về tầm quan trọng của việc tham gia BHXH và BHYT. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể trong vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT, sớm đẩy nhanh độ bao phủ BHYT đạt mức trung bình của cả nước.

Chủ động rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi kịp thời những văn bản, quy định còn bất cập trong chính sách bảo hiểm y tế. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, nhất là đối với một số doanh nghiệp cố tình kéo dài, không đóng BHYT kịp thời cho người lao động. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc đối với cấp huyện, cấp xã trong việc tổ chức triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Đảng và Nhà nước về công tác bảo hiểm y tế. Thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng các địa phương, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện tốt cũng như phê phán, xử lý những đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, dịch vụ khám, chữa bệnh  BHYT gắn với đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế đối với người bệnh. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan chuyên môn trực tiếp tham mưu UBND tỉnh công tác quản lý nhà nước về BHYT trên địa bàn; chủ động trong công tác phối hợp liên ngành thực hiện BHYT.

Đ.V.T