UBND tỉnh chỉ đạo lập danh sách đối tượng tham gia BHYT 

Cập nhật ngày: 23/10/2018 - 08:25

BTNO - Tình trạng lập danh sách trùng, cấp thẻ BHYT chậm, sai lệch về thông tin nhân thân của đối tượng tham gia bảo hiểm… đã làm ảnh hưởng đến công tác BHYT.

Người dân có BHYT đăng ký khám bệnh tại bệnh viện- Ảnh minh hoạ

Qua thời gian thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, công tác thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh đã được các sở, ban, ngành, UBND các cấp quan tâm và đạt được nhiều kết quả tích cực, đối tượng tham gia BHYT ngày càng tăng qua các năm, công tác cải cách hành chính về BHYT được quan tâm đúng, đầy đủ, quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo kịp thời.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng lập danh sách trùng, cấp thẻ BHYT chậm, sai lệch về thông tin nhân thân của đối tượng tham gia,… làm ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, vận động và thống kê đối tượng tham gia BHYT.

Nhằm xác định, quản lý đối tượng tham gia BHYT theo quy định, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2567 yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với BHXH tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, quy trình việc lập danh sách tham gia BHYT đối với các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ tiền đóng BHYT theo quy định của Luật BHYT và Thông tư số 25/2016/TT-BLĐTBXH. Tổng hợp tình hình thực hiện Thông tư 25 trên địa bàn tỉnh để kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Bộ LĐTB&XH. Chỉ đạo Phòng LĐTB&XH các huyện, thành phố tham mưu UBND huyện chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện nghiêm việc lập danh sách các đối tượng tham gia BHYT theo đúng quy định.

BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp Sở LĐTB&XH hướng dẫn việc lập danh sách tham gia BHYT đối với các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ tiền đóng BHYT; triển khai tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, quy trình về lập danh sách tham gia BHYT cho các địa phương, cán bộ làm công tác lập danh sách; cấp kinh phí cho công tác lập danh sách các đối tượng tăng, giảm tham gia BHYT của UBND cấp xã.

Căn cứ danh sách tăng, giảm các đối tượng tham gia BHYT do ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ tiền đóng BHYT được UBND cấp xã đề nghị, kiểm tra, rà soát, in và phát hành thẻ BHYT theo quy định. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình in, phát hành thẻ BHYT nhằm phát hiện các trường hợp trùng thẻ, trùng đối tượng, thông báo cho các cơ quan quản lý kịp thời xử lý. Chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Phòng LĐTB&XH trong công tác triển khai, rà soát cấp thẻ BHYT; tham mưu, đề xuất UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện tại địa phương.

UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phố biến chính sách, pháp luật về BHYT; đôn đốc, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo việc lập danh sách cấp thẻ BHYT đúng đối tượng và thời gian quy định. Phê duyệt danh sách đối tượng được cấp thẻ BHYT theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Bưu điện, BHXH huyện, thành phố rà soát, cập nhật kịp thời thành viên hộ gia đình tham gia BHYT khi có biến động tăng hoặc giảm do chết, nhập, tách hộ khẩu.

Bưu điện tỉnh chỉ đạo Bưu điện huyện phối hợp UBND, BHXH huyện, thành phố nhập đầy đủ thông tin chính xác hộ gia đình vào phần mềm quản lý do BHXH Việt Nam cung cấp được liên thông trên toàn quốc.

Thuỳ Anh