UBND tỉnh: Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đất 

Cập nhật ngày: 19/05/2019 - 12:33

BTNO - Mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 15/2019 quy định về việc diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Quyết định này ban hành quy định về diện tích tối thiểu được được tách thừa đối với từng loại đất bao gồm đất ở, đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở; điều kiện để được tách thừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Việc tách thửa đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất ở cần phải đáp ứng điều kiện quy định tại Quyết định15/2019 của UBND tỉnh- Ảnh minh hoạ

Theo Quyết định, điều kiện chung để tách thửa đất khi đáp ứng các điều kiện như: căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để tách thửa; căn cứ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, 1/2000 hoặc phân khu quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, để giải quyết việc tách thửa đất. Bên cạnh đó, các quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500, 1/2000 xác định thửa đất thuộc quy hoạch đất dân cư hiện hữu (dân cư hiện trang) hoặc dân cư hiện hữu chỉnh trang thì được tách thửa…

Về diện tích tối thiểu, kích thước, điều kiện cụ thể đối với loại đất ở được quy định cụ thể đối với phường, thị trấn thì đường có lộ giới quy hoạch lớn hơn hoặc bằng 20m, diện tích tối thiểu được tách thửa tối thiểu bằng 45m2. Đối với đường quy hoạch có lộ giới nhỏ hơn 20m, diện tích tối thiểu được tách thửa tối thiểu là 36m2.

Tại các xã, đối với đường có quy hoạch lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20m thì diện tích tối thiểu được tách thửa tối thiểu bằng 60m2; đường có quy hoạch lộ giới nhỏ hơn 20m thì diện tích tối thiểu được tách thửa tối thiểu bằng 50m2.

Song song với quy định về diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất ở, Quyết định cũng quy định cụ thể về kích thước, hình cạnh của thửa đất hình thành sau khi tách thửa. Theo đó, thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa theo quy định trên phải đảm bảo có kích thước các cạnh, như tại phường, thị trấn nếu quy hoạch lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20m thì kích thước chiều rộng, chiều sâu của thửa đất phải bằng hoặc lớn hơn 5m; đường có quy hoạch lộ giới nhỏ hơn 20m thì kích thước cạnh của chiều rộng, chiều sâu phải từ 4m trở lên; tại các xã, kích thước của thửa đất phải có chiều rộng, chiều sâu từ 4m trở lên…

Đối với đất nông nghiệp, Quyết định quy định diện tích tối thiểu của thửa đất hình thành sau khi tách thửa, trong đó, tại các phường diện tích tối thiểu được tách thửa bằng 300m2, tại thị trấn là 500m2 và tại các xã là 1.000m2. Trong trường hợp tách thửa đất nông nghiệp phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là đất ở thì được tách thửa theo loại đất ở…

Quyết định cũng quy định đối với trường hợp tách một phần của thửa đất nông nghiệp để chuyển mục đích sang đất ở, thửa đất xin chuyển mục đích phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng; diện tích tối thiểu, kích thước, điều kiện cụ thể theo quy định tại Điều 4 Quyết định này.

Bên cạnh đó, việc tách thửa phải phù hợp với các điều kiện như: trong trường hợp thửa đất nông nghiệp thuộc khu dân cư hoặc khu vực quy hoạch phát triển khu dân cư, có diện tích nhỏ hơn 500m2, nếu tách thửa để chuyển mục đích sang đất ở thì diện tích đất nông nghiệp còn lại phải lớn hơn diện tích tối thiểu so với quy định tại Điều 4 Quyết định này. Trong trường hợp thửa đất nông nghiệp còn lại có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu so với thửa đất ở thì người sử dụng đất phải chuyển mục đích toàn bộ thửa đất.

Đối với trường hợp thửa đất nông nghiệp thuộc khu dân cư hoặc khu quy hoạch phát triển dân cư, có diện tích lớn hơn 500m2, nếu được chuyển mục đích 1 thửa đất nông nghiệp còn lại được tồn tại theo hiện trạng. Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu tiếp tục tách thửa đất nông nghiệp để chuyển mục đích đất thì phải lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tách thửa theo bản vẽ được phê duyệt. Quyết định cũng quy định về lập bãn vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể và trách nhiệm hướng dẫn, phê duyệt bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể liên quan đến tách thửa…

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 6.5.2019. Quyết định này bãi bỏ Chương IV về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất của người sử dụng đất ban hành kèm theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 29.2.2016 của UBND tỉnh.

Hy vọng với những quy định chặt chẽ hơn về việc tách thửa đất, đặc biệt là quy định việc tách thửa đất nông nghiệp sẽ chấn chỉnh được tình trạng “phân lô bán nền đất nông nghiệp” xảy ra tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, đã được Báo Tây Ninh phản ánh.

Thế Nhân