Từ ngày 27.12.2018, Quyết định của Chính phủ về Văn hóa công vụ có hiệu lực thi hành

Ngày 27.12/2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ tại Quyết định 1847/QĐ-TTg với 4 nội dung văn hóa công vụ cụ thể như sau: