Những kết quả bước đầu

Việc sắp xếp, tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đã và đang được các sở, ngành, địa phương triển khai theo đúng chỉ đạo của Trung ương và tỉnh. Những đơn vị đã thực hiện sáp nhập đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động.