Cụ thể hoá chủ trương của Đảng

Điều quan trọng sau khi sáp nhập, đội ngũ cán bộ quản lý, cụ thể là thủ trưởng đơn vị phải là người thật sự có trình độ. Nếu trình độ quản lý giỏi, năng lực điều hành tốt, chuyện quy mô trường lớp quá lớn không phải là một trở ngại.