Bài 4: Tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất: Khó đạt, khó duy trì

Ở một số nơi có tình trạng hình thành các hình thức tổ chức sản xuất nhằm mang tính đối phó để đạt tiêu chí số 13 mà chưa thấy hết vai trò, vị trí, tầm quan trọng, sự cần thiết phải củng cố, đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác để tăng thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.