Định hướng lại động lực phát triển

Cho đến nay, hạ tầng các KKTCK từng bước được đầu tư đồng bộ, nhưng quy hoạch mang dấu ấn của các cơ quan quản lý nên chưa gắn kết được ý tưởng và quan tâm của các nhà đầu tư, dẫn đến việc triển khai chưa có độ tập trung.