Liên kết để tạo ra sức mạnh

Việc thành lập Hiệp hội nhằm liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau về chuyên môn, kinh tế - kỹ thuật trong kinh doanh, dịch vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch. Ðồng thời, tăng khả năng cạnh tranh trong và ngoài nước của hội viên cũng như đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên, góp phần thúc đẩy ngành du lịch Tây Ninh phát triển nhanh và vững chắc.