Điểm tin trong tuần

Một số thông tin về hoạt động của các địa phương, tổ chức, các hội, đoàn thể... trong tỉnh.