Điểm tin địa phương

Một số tin tức hoạt động của các địa phương, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể… trong tỉnh.