Điểm tin ngày 9.11

Một số thông tin hoạt động của các đơn vị, địa phương trong tỉnh.