Các trường thực hiện nghiêm túc những khoản thu đầu năm học

Các đơn vị trường học thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên trong việc quản lý, sử dụng các khoản đóng góp thực hiện đúng nguyên tắc “tự nguyện, đúng mục đích, dân chủ, công khai và minh bạch”.