Tự chủ học thuật trong nhà trường-vừa dễ vừa khó

Ngoài tự chủ tài chính và nhân sự, một nội dung khác của vấn đề tự chủ đang được đặt ra trong nhà trường ở cấp học phổ thông cũng như giáo dục chuyên nghiệp, đại học- đó là tự chủ về học thuật.