Giáo viên có quyền mơ tiền thưởng Tết?

Tiền thưởng Tết của giáo viên chỉ là niềm ao ước trong tâm tưởng. Câu hỏi “Bao giờ mình có được tháng lương 13?” sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời sau đó.