Tây Ninh: Ban hành Kế hoạch hành động về dinh dưỡng đến năm 2020

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động về dinh dưỡng của tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.