Ngày càng nhiều người Việt trẻ bị tăng huyết áp

Thống kê của Viện Tim mạch Việt Nam, hơn một phần tư người trưởng thành bị tăng huyết áp và ngày càng tăng nhanh.