Công ty TNHH MTV Khai thác Thuỷ lợi Tây Ninh thông báo.

Cập nhật ngày: 15/07/2021 - 20:38

BTNO - Về việc cắt nước chuyển vụ Hè thu 2021 sang phục vụ tưới chống hạn vụ Mùa 2021 trên các hệ thống thuỷ lợi

Công ty TNHH MTV Khai thác Thuỷ lợi Tây Ninh (Công ty) thông báo về việc cắt nước chuyển vụ Hè thu 2021 sang phục vụ tưới chống hạn vụ Mùa 2021 trên các hệ thống thuỷ lợi trong tỉnh do Công ty quản lý để đưa vào duy tu bảo dưỡng định kỳ như sau:

Thời gian cắt nước chuyển vụ Hè thu 2021 - Mở nước tưới chống hạn vụ Mùa 2021

1. Hệ thống tưới tự chảy:

a. Cắt, giảm nước vụ Hè thu 2021:

Kênh chính Đông, Tây, Tân Hưng, Tân Châu, Tân Biên: Cắt nước kết thúc Hè thu ngày 31.7.2021.

(Các tuyến kênh cấp nước khu công nghiệp (VRG) và các kênh cấp nước cho nhà máy Tapiotek, Tapioca, Tân Châu, Hồng Phát giữ nước trong kênh đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất chế biến).

b. Thời gian mở nước vụ Mùa 2021: Kênh chính Đông, Tây, Tân Biên, Tân Châu và Tân Hưng:

- Mở nước từ ngày 16.8.2021 (khi có nhu cầu).

- Đóng nước kết thúc vụ Mùa ngày 31.10.2021.

2. Hệ thống các trạm bơm điện:

Các trạm bơm điện sẽ có thông báo riêng.

Công ty xin thông báo để bà con nông dân chủ động lấy nước vụ Hè thu 2021 và sản xuất vụ Mùa 2021 phù hợp.

Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Tây Ninh