Công ty TNHH MTV Khai thác Thuỷ lợi Tây Ninh thông báo

Cập nhật ngày: 27/07/2020 - 21:44

BTNO - Công ty TNHH MTV Khai thác Thuỷ lợi Tây Ninh thông báo về việc cắt nước chuyển vụ Hè thu sang phục vụ tưới chống hạn vụ Mùa 2020 trên các hệ thống thuỷ lợi.

Công ty TNHH MTV Khai thác Thuỷ lợi Tây Ninh thông báo về việc cắt nưóc chuyển vụ Hè thu sang phục vụ tưới chông hạn vụ Mùa 2020 trên các hệ thống thuỷ lợi trong tỉnh do Công ty quản lý để đưa vào duy tu bảo dưỡng định kỳ như sau:

Thời gian cắt nước chuyển vụ - Mở nước tưới chống hạn vụ Mùa 2020:

1. Hệ thống tưới tự chảy:

a. Cắt, giảm nước: Kênh chính Đông, Tây, Tân Hưng, Tân Châu, Tân Biên: cắt nước kết thúc Hè thu từ ngày 31/7/2020.

(Các tuyến kênh phục vụ khu công nghiệp (VRG) và các nhà máy chế biến giữ nước trong kênh đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất chế biến).

b. Thời gian mở nước: Kênh chính Đông, Tây, Tân Biên, Tân Châu và Tân Hưng: Mở nước từ ngày 16/8/2020 (khi có nhu cầu).

2. Hệ thống các trạm bơm điện: Các trạm bơm điện sẽ có thông báo riêng.

Công ty xin thông báo để bà con nông dân chủ động gieo trồng vụ Mùa 2020 phù hợp.

Công ty TNHH MTV Khai thác Thuỷ lợi Tây Ninh