Phát động Phong trào thi đua “Tây Ninh chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Audio thời sự 13-06-2021
Tây Ninh sẽ tổ chức thực hiện phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh (hộ nghèo và hộ cận nghèo), đến năm 2025 phấn đấu duy trì tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%; số lao động có việc làm tăng thêm trên 16.000 lao động/năm…
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI