Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần xây dựng Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững 

Cập nhật ngày: 26/06/2019 - 07:19

BTN - 5 năm qua, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ngày càng được nâng cao trong đời sống chính trị - xã hội. Mối quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ngày càng được củng cố.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Hợp trao quà cho hộ nghèo phường 1, thành phố Tây Ninh. Ảnh: H.Tiên

Trong những năm qua, khối đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh nhà không ngừng được tăng cường củng cố và mở rộng. Đây là tiền đề quan trọng để biến ý Đảng thành lòng Dân, để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh huy động sức mạnh toàn dân ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội IX Mặt trận tỉnh nhiệm kỳ 2014 - 2019.

5 năm qua, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ngày càng được nâng cao trong đời sống chính trị - xã hội. Mối quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ngày càng được củng cố. Các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã chung sức, chung lòng cùng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận quyết tâm cao độ, không ngừng phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, từ đó làm thay đổi nhanh chóng bộ mặt của tỉnh.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động và chủ trì như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Ngày vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ngày càng đi vào cuộc sống, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng.

Qua đó, Mặt trận đã tập hợp nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng xã, phường đạt chuẩn nông thôn mới, đô thị văn minh. Việc chăm lo cho người nghèo, hỗ trợ nhà đại đoàn kết, hỗ trợ vật chất, tinh thần để người nghèo vươn lên trong cuộc sống là một minh chứng của sức mạnh đại đoàn kết, là “thương hiệu” của MTTQ Việt Nam tỉnh.

Trong 5 năm qua đã xây tặng 3.906 căn nhà đại đoàn kết với tổng số tiền 176,85 tỷ đồng; hỗ trợ 1.003 con trâu, bò sinh sản trị giá gần 24 tỷ đồng cho hộ nghèo, cận nghèo. Từ hoạt động thiết thực ở cơ sở, nhiều mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư được hình thành, hoạt động hiệu quả, tạo nên sự gắn kết cộng đồng, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo động lực thúc đẩy Tây Ninh phát triển nhanh, bền vững hơn.

Trong thời gian tới, nhất là trong nhiệm kỳ 2019-2024, để tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, mở rộng dân chủ và giữ vững kỷ cương trong đời sống xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp trong tâm sau:

Một là, tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; định hướng dư luận trong nhân dân, không để phát sinh những điểm nóng, phức tạp do nguyên nhân từ việc nhân dân không được cung cấp và định hướng thông tin chính xác; kiên quyết đấu tranh với những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, phản động, kẻ xấu gây mất đoàn kết trong nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kinh nghiệm thời gian qua cho thấy rằng, nơi nào, ở đâu phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm kỷ cương, phép nước, bảo đảm hài hoà các lợi ích và công bằng xã hội, thì ở đó sự đồng thuận xã hội được nâng cao và khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường.

Hai là, phát huy tinh thần sáng tạo của Ban Công tác Mặt trận, tổ dân cư tự quản; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là các phong trào thi đua như: “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020; “Tây Ninh chung tay xây dựng nông thôn mới”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và tham gia tích cực cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổ chức tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội. Vận động nhân dân tham gia các chương trình: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016-2020; an toàn vệ sinh thực phẩm; tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng, chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội khác. Vận động thực hiện tốt chỉ tiêu giảm nghèo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từng bước nâng cao đời sống, thu nhập của người dân.

Ba là, phát huy dân chủ, vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện, góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2.2.2018 của Ban Bí thư về: “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.

Tổ chức tốt việc tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân phản ánh tại các kỳ họp Quốc hội và HĐNG các cấp, nhất là theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của nhân dân; tham gia tổ chức tốt bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; giám sát việc chính quyền tiếp công dân, đối thoại với nhân dân và nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ sở; đánh giá sự hài lòng của người dân về dịch vụ hành chính công.

Phát huy vai trò của Mặt trận trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng và hoà giải ở cơ sở, nhằm tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân trên các mặt đời sống xã hội.

Bốn là, tiếp tục tăng cường và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả; nâng cao năng lực, kỹ năng công tác vận động nhân dân của cán bộ Mặt trận các cấp; phát huy vai trò của các hội đồng tư vấn, các chuyên gia, cộng tác viên trên các lĩnh vực của công tác Mặt trận trong tình hình hiện. Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức nhân dân các tỉnh Campuchia giáp biên giới.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Văn Hợp và Phó Bí thư Thường trực quận 3, TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Trãi trao quà cho các hộ nghèo.

Năm là, thực hiện tốt các quy chế phối hợp với HĐND và UBND tỉnh, với các tổ chức thành viên, các cơ quan tư pháp và các sở, ngành để các chương trình phối hợp thật sự đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Tóm lại, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh trong sự nghiệp đổi mới của tỉnh hiện nay có nhiều thuận lợi, đan xen với những khó khăn, thách thức được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xác định là nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

Muốn phát huy tốt vai trò tập hợp, xây dựng  khối đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh nhà, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng với các tổ chức thành viên phải quyết liệt trong công tác phối hợp hành động, quyết tâm trong đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động; cùng Đảng bộ, chính quyền tỉnh chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, quản lý xã hội và thường xuyên tổ chức có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào những thành tựu chung của tỉnh nhà.

NGUYỄN VĂN HỢP

Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.