Tin tưởng và kỳ vọng

Cùng với nhân dân cả nước nói chung, cán bộ, đảng viên hưu trí trên địa bàn tỉnh hướng về Ðại hội với lòng tự hào, kỳ vọng mãnh liệt về những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới.