UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10.2012: Quan tâm hơn về vấn đề xử lý chất thải rắn

Cập nhật ngày: 19/10/2012 - 06:51

(BTN)- Phiên họp do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ chủ trì, nhằm xem xét, thông qua 4 nội dung: Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2011; Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2013-2015; Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ trồng mới cây mía trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua và kế hoạch giai đoạn 2012-2014.

Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo tại cuộc họp

Về quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, theo trình bày của Sở Xây dựng từ nay đến năm 2020 được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn từ nay đến năm 2015 dự kiến sẽ đóng cửa các bãi chôn lấp rác gây ô nhiễm ở các xã, thị trấn và có giải pháp xử lý, rà soát và lập quy hoạch khu xử lý chất thải rắn theo định hướng, lựa chọn công nghệ xử lý, lựa chọn địa điểm để xây dựng khu xử lý liên hợp; đồng thời chuẩn bị các cơ chế, chính sách lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng, phấn đấu tỷ lệ chôn lấp đạt 15% tổng khối lượng chất thải rắn. Giai đoạn 2016-2020: nhân rộng và hoàn chỉnh quy trình thu gom, phân loại chất thải rắn tại nguồn trong các đô thị; từng bước đóng cửa các bãi rác không đạt tiêu chuẩn chuyển về khu liên hợp xử lý của tỉnh. Đến giai đoạn 2020-2030 sẽ tăng năng lực xử lý tại khu xử lý liên hợp, đổi mới công nghệ, tăng hiệu quả và cải thiện môi trường. Sau hội nghị có ý kiến đóng góp cho dự thảo Quy hoạch quản lý chất thải rắn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến, hoàn chỉnh dự thảo quy hoạch và tiếp tục trình xem xét thông qua trong các phiên họp sau.

Về nội dung quyết toán ngân sách địa phương năm 2011, Sở Tài chính báo cáo cho biết, năm 2011 tổng thu ngân sách là 6.341,525 tỷ đồng, bao gồm: Thu theo dự toán HĐND tỉnh giao là 4.166,682 tỷ đồng; thu kết dư ngân sách năm 2010 chuyển sang 225,133 tỷ đồng; thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 803,631 tỷ đồng; thu chuyển nguồn ngân sách 2010 sang 1.114,143 tỷ đồng; thu từ nguồn vay 30 tỷ đồng; thu viện trợ 1,172 tỷ đồng và thu từ ngân sách cấp dưới 0,764 tỷ đồng. Riêng trong phần thu theo dự toán HĐND tỉnh giao, bao gồm: thu nội địa thực hiện được 2.909,317 tỷ đồng- đạt 141,23% dự toán; thu thuế XNK thực hiện được 279,217 tỷ đồng- đạt 174,51% dự toán và thu các khoản thu để lại chi quản lý NSNN thực hiện được 978,148 tỷ đồng- đạt 125,4% dự toán.

Về Chương trình khuyến công, giai đoạn 2013-2015 mục tiêu vẫn nhằm tiếp tục động viên và huy động các nguồn lực trong, ngoài tỉnh tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp để góp phần đẩy nhanh tiến độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển lĩnh vực công nghiệp. Theo đề xuất của Sở Công thương giai đoạn 2013-2015 chương trình khuyến công cần nguồn kinh phí là 81,377 tỷ đồng, trong đó kinh phí khuyến công quốc gia là 6 tỷ đồng; kinh phí khuyến công địa phương là 15,377 tỷ đồng và nguồn các đơn vị thụ hưởng đóng góp là 60 tỷ đồng.

Về đánh giá kết quả hỗ trợ trồng mới mía, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, qua 3 năm thực hiện, tổng số tiền ngân sách Nhà nước hỗ trợ được 10,81 tỷ đồng để trồng mới 21.621,54 ha mía, hầu hết đều áp dụng các giống mía mới. Sự hỗ trợ từ ngân sách để trồng mới mía đã góp phần làm diện tích cây mía ở Tây Ninh từ năm 2008 đến năm 2010 tăng lên và cho sản lượng bình quân hằng năm khoảng 1,5 triệu tấn mía nguyên liệu. Theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giai đoạn 2012-2014 ngân sách tiếp tục hỗ trợ trồng mới mía với định mức 1 triệu đồng/ha, cao gấp đôi giai đoạn trước. Dự kiến trong vòng 3 năm tới, tổng diện tích mía trồng mới được hỗ trợ đạt khoảng 20.000 ha.

Các nội dung báo cáo trên cũng được các sở, ngành và các huyện, thị đóng góp nhiều ý kiến để hoàn chỉnh và thống nhất thông qua.

Sơn Trần