Chuyện xây dựng nông thôn mới ở Thành phố Tây Ninh

Kinh tế 28-12-2021

Thành phố có 3 xã, Bình Minh, Thạnh Tân, Tân Bình, đến nay thì cả 3 xã đều đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đó là tiền đề cơ bản để công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Xuân Vũ-Nhật Quang