Xăng dầu được phép tăng theo giá thế giới

Cập nhật ngày: 11/08/2009 - 07:44

Giá xăng A92 bán lẻ hiện là 14.700 đòng/lít. 

Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư hướng dẫn cơ chế hình thành, sử dụng, quyết toán Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, theo đó doanh nghiệp được điều chỉnh giá bán phù hợp với biến động của giá xăng dầu thành phẩm thế giới, khi Quỹ bình ổn không còn số dư.

Theo Thông tư 159/2009/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế hình thành, sử dụng, quyết toán Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, chi phí kinh doanh xăng dầu được tính tối đa 600 đồng/lít đối với xăng, dầu hỏa, diezel; tối đa 400 đồng/kg đối với ma zút và sẽ được điều chỉnh cụ thể cho phù hợp với từng thời kỳ. Lợi nhuận định mức được tính tối đa tương ứng giá vốn bán lẻ cơ sở 300 đồng/lít (kg).

Quỹ bình ổn giá được trích lập bằng một khoản tiền cụ thể, cố định trong giá vốn bán lẻ cơ sở là 500 đồng/lít (kg) và được xác định là một khoản mục chi phí trong cơ cấu giá thành để hình thành giá vốn bán lẻ xăng, dầu của doanh nghiệp.

Tùy thuộc vào diễn biến của giá thị trường thế giới, Tổ giám sát liên Bộ Tài Chính - Công Thương sẽ thông báo cụ thể mức trích và thời gian trích Quỹ bình ổn giá với mức thấp hơn, hoặc cao hơn quy định trên, hoặc tạm thời chưa trích Quỹ bình ổn giá cho phù hợp với tình hình thị trường sau khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo liên Bộ Tài Chính - Công Thương.

Một trong những điểm sửa đổi tại Thông tư 159 chính là Cơ chế sử dụng Quỹ Bình ổn giá để bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể:

Khi giá xăng dầu thế giới bình quân trong thời gian dự trữ lưu thông xăng dầu trong nước giảm, làm cho giá vốn bán lẻ cơ sở giảm hơn so với giá bán lẻ trong nước hiện hành tối đa đến 500 đồng/lít (kg) của từng loại xăng dầu, doanh nghiệp giữ ổn định giá bán hiện hành.

Sau thời gian này, nếu giá vốn bán lẻ cơ sở của từng loại xăng, dầu tiếp tục giảm trên 500 đồng/lít (kg), doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giảm giá bán lẻ tính từ mốc giá vốn giảm vượt trên 500 đồng/lít (kg).

Doanh nghiệp chủ động thực hiện giảm giá nhiều lần, mức độ giảm giá không hạn chế, mức giảm tối đa không vượt quá giá vốn bán lẻ cơ sở. Không được sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để giảm giá bán lẻ.

Trong trường hợp giá xăng dầu thế giới bình quân trong thời gian dự trữ lưu thông xăng, dầu trong nước tăng hơn giá bán hiện hành 500 đồng/lít mà Quỹ Bình ổn giá có đủ nguồn lực tài chính thì các doanh nghiệp được quyền điều chỉnh giá bán sau khi thực hiện chế độ đăng ký giá nhưng mức điều chỉnh tối đa cho từng lần không vượt quá 500 đồng/lít (kg).

Trường hợp trong các chu kỳ của khoảng thời gian dự trữ lưu thông tiếp theo, nếu giá vốn bán lẻ cơ sở tiếp tục tăng vượt quá 500 đồng/lít (kg) so với giá bán hiện hành, các doanh nghiệp thực hiện trình tự điều chỉnh giá bán như trên. Khoản chênh lệch lỗ phát sinh được bù đắp từ Quỹ Bình ổn giá.

Khi Quỹ bình ổn giá đã sử dụng hết, không còn số dư hoặc Quỹ bình ổn giá chưa đủ nguồn lực tài chính để bình ổn giá, khi giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới biến động tăng cao, tăng đột biến làm cho giá vốn bán lẻ cơ sở của doanh nghiệp tăng cao hơn giá bán trong nước hiện hành; doanh nghiệp được quyền điều chỉnh giá bán sau khi thực hiện chế độ đăng ký giá theo quy định hiện hành để điều chỉnh giá phù hợp với sự biến động của giá vốn xăng dầu thành phẩm trên thị trường.

(Theo dantri