Năm 2012: Vẫn còn hồ sơ hành chính chưa đúng quy định thành phần, thời gian giải quyết

Cập nhật ngày: 16/02/2013 - 06:04

(BTNO)- Tính đến cuối tháng 12.2012, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại 3 Sở (Giao thông vận tải; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động, Thương binh và Xã hội) và 3 huyện Gò Dầu, Dương Minh Châu và Hòa Thành.

Tiếp nhận và trả kết quả cho người dân.

Ảnh minh hoạ

Qua kiểm tra, nhìn chung các đơn vị có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, chấp hành tốt các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ và UBND tỉnh về cải cách hành chính năm 2012. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị đã ban hành văn bản nhằm cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật của bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh quy định về thực hiện công tác cải cách hành chính.

Ngoài ra, bộ phận một cửa và các phòng chuyên môn thể hiện trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao trong việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; một số hồ sơ giải quyết sớm hơn thời gian quy định. Giải quyết tốt các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đất đai. Đáng lưu ý, trong năm 2012 UBND huyện Hòa Thành đã tiếp nhận và giải quyết 100% hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, không có hồ sơ thủ tục hành chính tồn đọng.

Bên cạnh những ưu điểm, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số hạn chế trong công tác cải cách hành chính tại một số đơn vị. Qua kiểm tra ngẫu nhiên một số hồ sơ tại các đơn vị, đoàn phát hiện có một số hồ sơ chưa đảm bảo đúng quy định về thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết. Ngoài thủ tục hành chính quy định, có một số loại giấy tờ phát sinh không nằm trong quy định; phiếu tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính chưa đúng mẫu hướng dẫn của Sở Nội vụ.

Một số đơn vị chưa sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của đơn vị cho phù hợp với các văn bản quy định hiện hành; chưa xây dựng Quy chế phối hợp giữa cấp ủy Đảng với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính chưa bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị và của UBND tỉnh. Vẫn còn một số đơn vị chưa cập nhật các văn bản hành chính, văn bản quy phạm pháp luật lên trang web của cơ quan, đơn vị và Cổng thông tin điện tử của tỉnh…

Năm 2013, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện cải cách hành chính, trong đó tập trung vào một số vấn đề như: Hoàn thiện quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC). Thường xuyên rà soát, kiểm tra và hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh ban hành để bổ sung, sửa đổi kịp thời, đúng theo quy định và phù hợp với thực tế của địa phương; nâng cao chất lượng và áp dụng đồng bộ, thống nhất văn bản quy phạm pháp luật.

Tiếp tục rà soát các quy định, thủ tục hành chính (TTHC) nhằm kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những TTHC không cần thiết, không phù hợp; Tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan hành chính, tránh tình trạng chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp chức năng, nhiệm vụ. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” của Thủ tướng Chính phủ; Quan tâm đào tạo đội ngũ CBCC cấp xã đạt chuẩn theo quy định; Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch, lộ trình hợp lý, đúng quy định.

Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; Tăng cường thanh tra, kiểm tra các nhiệm vụ cải cách hành chính được giao, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phong phú, sinh động giúp cho nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức hiểu và tham gia tích cực công tác cải cách hành chính…

Loan Phương