Thực hiện tốt công tác quân sự, an sinh xã hội

Ban CHQS Công ty Điện lực Tây Ninh được thành lập theo Quyết định 340 của Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh.