Khuyến khích đầu tư, sản xuất nông nghiệp hữu cơ

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 885/QÐ-TTg ngày 23.6.2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Ðề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.