Giám đốc Google AI: Việt Nam song hành cùng thế giới về AI

Jeff Dean, Giám đốc AI của Google, khẳng định Việt Nam có thể vận dụng AI ngang các nước lớn trong lĩnh vực giáo dục, y tế.