Mùa gặt ở An Bình

Tôi lỡ mê cái màu vàng lúa chín, cả mê mùi khói đốt đồng mà tìm về các cánh đồng lúa ven sông vào vụ gặt. Nhớ mùa gặt đầu tiên tôi chứng kiến cũng đã hơn 20 năm trước.