Chính sách của Nhà nước đối với người cao tuổi

Hỏi: Hiện nay Nhà nước có những chính sách gì đối với người cao tuổi? Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện như thế nào cho người cao tuổi phát huy trong các hoạt động đóng góp cho xã hội?