Cuộc chiến giảm giá thuốc sau một bộ phim Trung Quốc

Hai tuần sau khởi chiếu phim "Chết để hồi sinh", Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đàm phán với các công ty dược để giảm 60-85% giá thuốc.