'Không có chiếc xe hoàn hảo'

Đi cả xe Nhật và xe Hàn, theo tôi chỉ có chiếc xe phù hợp với từng người chứ không có xe nào hoàn hảo với tất cả mọi người.