Chuyển đổi số, hướng tới  nông thôn mới thông minh

Các doanh nghiệp luôn quan tâm đầu tư hiện đại hoá công nghệ, mở rộng mạng lưới cáp quang, sóng di động đến vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và từng bước xây dựng hạ tầng viễn thông trở thành hạ tầng số phục vụ chương trình chuyển đổi số của tỉnh.