Đề xuất kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến 31/12/2025

Ngày 25/5, tiếp tục Kỳ họp thứ 9, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.