Triển vọng từ giống bò lai 3B

Thực tế cho thấy, mô hình nuôi bò 3B bước đầu đang cho hiệu quả kinh tế cao, mở ra hướng mới trong phát triển chăn nuôi cho nhiều hộ dân của huyện Châu Thành. Tuy nhiên, để phát triển chăn nuôi bò thịt nói chung và bò thịt 3B nói riêng một cách bền vững.