TP.Tây Ninh: Hoàn thành việc giải ngân hỗ trợ nông dân

Đến nay, Hội Nông dân thành phố Tây Ninh đã phối hợp với Hội Nông dân các phường, xã hoàn thành việc giải ngân từ quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2020 cho các hộ hội viên.