Hướng tới ký kết Hiệp định RCEP vào năm 2020 tại Việt Nam

Các nước tham gia RCEP đã bắt đầu rà soát về mặt pháp lý để có thể ký được Hiệp định này vào năm 2020 tại Việt Nam.