baotayninh.vn

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy tinh thần Nam bộ kháng chiến cho hôm nay

Ngày 25.8.1945, Cách mạng Tháng Tám thành công ở Sài Gòn. Ngày 2-9-1945, Chính phủ lâm thời ra mắt quốc dân. Ngày 23.9.1945, tức chỉ 21 ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt đồng bào tuyên bố độc lập, thực dân Pháp đã nổ súng quay lại xâm lược Việt Nam lần thứ hai. Nhân dân Nam bộ đã nhất tề đứng lên chiến đấu chống lại kẻ thù. Cuộc kháng chiến của đồng bào Nam bộ và sau đó là cả nước bắt đầu!