Quy hoạch đô thị: lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm

Sáng 18.5, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 ngày 24.1.2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Nghị quyết 06).