Phát huy sức dân trong xây dựng nông thôn mới ở xã Trí Bình

Để phấn đấu được công nhận xã nông thôn mới vào cuối năm 2022, trong thời gian qua, cấp uỷ, chính quyền xã Trí Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện đạt các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, trong đó đặc biệt chú trọng phát huy sức mạnh nhân dân.