Thực hiện Nghị quyết 2020-2025: Hòa Thành hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hòa Thành tiếp tục đề ra mục tiêu phấn đấu có 100% xã nông thôn mới nâng cao và 50% xã nông thôn mới kiểu mẫu.