Năm 2020: Tây Ninh có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đến nay, bình quân tiêu chí nông thôn mới đạt được trên toàn tỉnh là 16,3 tiêu chí (TC), trong đó: TP. Tây Ninh 17,7/19 TC; thị xã Hòa Thành 19/19 TC; thị xã Trảng Bàng 15,3/17,1 TC; huyện Tân Biên 16,8/17,4 TC; huyện Tân Châu 13,7/16,2 TC; huyện Dương Minh Châu 15,8/16,2 TC; huyện Châu Thành 15,4/16,7 TC; huyện Gò Dầu 17,4/18 TC; huyện Bến Cầu 17,6/17,9 TC.