Tập trung xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Trong thời gian tới, cấp uỷ, chính quyền và nhân dân xã Tân Bình đặt mục tiêu giai đoạn 2021-2026 hoàn thành các tiêu chí nâng cao theo quy định của UBND tỉnh; giai đoạn 2026-2030, phấn đấu trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định của Chính phủ.