Giai đoạn 2015 - 2020: Tây Ninh không xảy ra sự cố môi trường

Dù vậy, để nâng cao trách nhiệm và sự phối hợp của các cấp, các ngành, địa phương, cơ sở trong việc phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2025.