UBMTTQ Xã Phan: Chung tay xây dựng nông thôn mới

Sau khi hoàn thành tiêu chí nông thôn mới (NTM) vào năm 2020, diện mạo xã Phan, huyện Dương Minh Châu đã có sự thay đổi, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Kết quả này có sự đóng góp của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) xã Phan trong tập hợp, đoàn kết các đoàn viên, hội viên, người dân địa phương tham gia thực hiện các nhiệm vụ xây dựng NTM.