Việt Nam - Thành viên có trách nhiệm của UNCLOS

Qua hành trình 40 năm đồng hành cùng UNCLOS, Việt Nam đã khẳng định là thành viên có trách nhiệm của Công ước, luôn tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế. Nhà nước Việt Nam luôn quyết tâm bảo vệ chủ quyền, quyền và các lợi ích của mình được xác lập phù hợp theo UNCLOS, đồng thời phấn đấu vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.