baotayninh.vn

Nguyễn Ái Quốc và cuộc “gặp” lịch sử

Tác phẩm của Lenin đã đề cập đến những vấn đề mà Người đang khao khát tìm hiểu và giúp Người nhìn rõ hướng đi của nhân dân các nước thuộc địa.