Tây Ninh: Hơn 230.000 học sinh chính thức nghỉ hè

Diễn ra trong điều kiện đặc biệt, năm học 2019–2020 kết thúc muộn hơn gần hai tháng so với năm học trước.