Đô thị Hòa Thành: Một năm nhìn lại

Năm 2020, thị xã Hòa Thành đánh dấu bước chuyển mình của mô hình chính quyền nông thôn (7 xã, 1 thị trấn) sang mô hình chính quyền đô thị (4 phường, 4 xã). Theo UBND thị xã Hòa Thành, qua 1 năm thực hiện việc chuyển đổi, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn Thị xã từng bước phát triển, đạt được một số kết quả nhất định.