HĐND huyện Châu Thành: Tổ chức kỳ họp thứ 13

Ngày 16.4, HĐND huyện Châu Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 13 miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 và xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 15.12.2020 của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021.