Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Ngày 24.10, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tây Ninh, Sở Nội vụ phối hợp với Phân viện Học viện hành chính quốc gia tại TP.Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2020.