Tây Ninh: Hơn 8 ngàn cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Sáng 27.3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chương trình học diễn ra trong hai ngày.