Bài 3: Nhận định đúng tình hình

Đại hội XIII của Đảng khẳng định tiếp tục đẩy mạnh, làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác- nhất là với các nước láng giềng, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, các đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống, tạo thế đan xen lợi ích, tăng độ tin cậy.