Chuyển đổi số: Chìa khoá xây dựng chính quyền thông minh “của dân - vì dân”

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng chuyển đổi số là xu thế tất yếu khách quan, cần phải tranh thủ cơ hội, nắm bắt thành tựu khoa học công nghệ để đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi số. Ðó chính là chìa khoá để thành công trong việc xây dựng chính quyền thông minh “của dân - vì dân”.