Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh và huyện Tân Châu đứng đầu

Đây là năm đầu tiên Tây Ninh thực hiện thí điểm xác định chỉ số CCHC đối với các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố.