Điểm mới trong Luật Thanh tra, có hiệu lực từ ngày 1.7

Ngày 14.11.2022, Quốc hội đã ban hành Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 (gọi tắt là Luật Thanh tra năm 2022) có hiệu lực từ ngày 01.7.2023, thay thế Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 được Quốc hội ban hành ngày 15.11.2010. Luật Thanh tra năm 2022 có 8 chương, 118 Điều với nhiều điểm mới đáng chú ý.