UBND tỉnh chỉ đạo: Tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động

UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động.