Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua thực hiện thắng lợi

Đó là nội dung tại Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động Phong trào thi đua "Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19" gắn với thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh Covid-19.