Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 1.12, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn thực hiện các nội dung TTTT thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2021-2025.