Nhân rộng mô hình

Những năm qua, các Ban công tác Mặt trận (CTMT) ở khu dân cư luôn tích cực phối hợp với trưởng ấp, trưởng khu phố tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của Ban CTMT, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Gò Dầu thực hiện mô hình “Thành viên Ban CTMT phát huy vai trò gương mẫu chấp hành pháp luật, là tuyên truyền viên tiêu biểu” với mong muốn xây dựng Ban CTMT thật sự là nơi chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nắm bắt tình hình quần chúng nhanh nhạy, chính xác nhất.